Jani Tiainen LKV, Osakas

Huom! Uuden­maan Laa­tu­vä­li­tys Oy

Jani Tiainen - Asuntosi välittäjä

Jokainen koti on mahdollisuus.

Minä välitän asiantuntemuksella, intohimolla ja asenteella

Jokainen koti ansaitsee mahdollisuuden näyttää parhaat puolensa. Mielikuvituksella, kokemuksella ja markkinoiden parhailla työkaluilla tämä onnistuu.

Asunto on aina uniikki kokonaisuus rakennusta, sisustusta ja ympäristöä. Toimiva myyntisuunnitelma räätälöidään aina yksilöllisesti. Tällä tavoin löydetään oikea kohderyhmä kodillesi.

Minä autan sinua löytämään kotisi parhaat puolet ja piilevät kyvyt asuntomarkkinoilla.

Selvitetään yhdessä asuntosi potentiaali ja markkinahinta. Odotan soittoasi.

Tutustu asiakkaideni antamiin palautteisiin ja myytäviin kohteisiin

Palvelupaketit

Välityspalvelupakettimme

Kaikkiin toimeksiantoihin sisältyvät seuraavat palvelut:

- Asun­non yksi­löl­li­nen hin­ta-arvio ja mark­ki­na-ana­lyy­si
- Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma ja koh­de­ryh­mä-ana­lyy­si
- Yleis- ja yksi­tyi­se­sit­te­lyt asun­nos­sa
- Juri­di­set pal­ve­lut ja asia­kir­jo­jen han­kin­ta, poh­ja­ku­va
- Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­jan kuvat ja ilma­ku­vat (Jos ei len­to­kiel­toa­lue)
- Myyn­ti­vi­deo
- Laa­du­kas kuval­li­nen neli­vä­rie­si­te (8-16 sivua)
- Kat­ta­va näky­vyys Etuo­vel­la, Oiko­tiel­lä, Ovi­koo­dis­sa sekä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa (Face­book, Ins­ta­gram, Google Adwords)
- Sään­nöl­li­nen rapor­toin­ti
- Tar­jous­neu­vot­te­lut, kaup­pa­kir­jan laa­din­ta ja kau­pan­te­ko­ti­lai­suus
- Asia­kir­jo­jen toi­mit­ta­mi­nen isän­nöit­si­jäl­le ja verottajalle

Autan sinua myös asun­to­kau­pan jäl­keen esim. uuden asun­to­si ostossa.

Lisäpalvelut

- Kevyts­tai­laus, sisus­tus­suun­nit­te­li­jan kon­sul­toin­ti, myyn­ti­ka­lus­tus
- Myyn­ti­sii­vous ennen myyn­nin aloit­ta­mis­ta
- Muut­to­pal­ve­lut, muuttosiivous

Yksilöllistä myyntiä - ei liukuhihnatyötä

Jokai­nen myyn­ti­suun­ni­tel­ma luo­daan yksi­löl­li­ses­ti. Kaik­ki myyn­nis­sä käy­tet­tä­vät pal­ve­lut vali­taan yhdes­sä myy­jän kans­sa tavoit­tee­na löy­tää juu­ri hänen kodil­leen sopi­vat työkalut.

Haluan aina kuul­la myy­jän näke­myk­set ja koke­muk­set hänen kodis­taan ja otan huo­mioon hänen toi­veen­sa mark­ki­noin­nis­ta ja hin­nas­ta. Tär­kein­tä on, että ase­tam­me puo­lin ja toi­sin avoi­mes­ti sel­keät tavoit­teet ja toi­mim­me nii­den mukaisesti.

Laa­duk­kaal­la mark­ki­noin­nil­la jo myyn­nin alus­ta asti on suu­ri mer­ki­tys toteu­tu­vaan kaup­pa­hin­taan. Työ­ka­lu­jen olles­sa kun­nos­sa on myös lop­pu­tu­los - eli saa­tu kaup­pa­hin­ta paras mah­dol­li­nen. Tär­kein­tä on tun­ne, että asun­toa ei oli­si voi­nut parem­min tai laa­duk­kaam­min markkinoida. 

Tyytyväisyystakuu

Ei kauppoja, Ei kuluja !

Toimeksiantosopimus yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan (kahden viikon irtisanomisaika)

Väli­tys­palk­kiot pää­kau­pun­ki­seu­dul­la
Väli­tys­pal­ve­lun hin­nas­ta neu­vo­tel­laan aina tapauskohtaisesti.

Osa­ke­huo­neis­tot
2,8% sis. alv 24% (mini­palk­kio 3000 € sis. alv 24%)

Kiin­teis­töt ja Ton­tit
3,8% sis. alv 24% (mini­palk­kio 5000 € sis. alv 24%)

Vuo­kra­vä­li­tys­palk­kio
1kk vuo­kra + arvon­li­sä­ve­ro + asiakirjakulut

Yllä­mai­ni­tut hin­nat kos­ke­vat vain täl­lä sivul­la mai­nit­tua kiinteistönvälittäjää.

 

Kampanjat

Optimoidaan kotisi myyntiarvo

Tie­sit­kö että asun­to­si myyn­ti­hin­taan voi vai­kut­taa muu­ta­mal­la
hel­pol­la toimenpiteellä? 

 Kun teet toi­mek­sian­non kans­sa­ni Mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä  toteu­tan mak­sut­ta kotii­si sopi­van myyn­tiä hel­pot­ta­van ja arvoa nos­ta­van toimenpiteen.

Tämä voi olla Huo­neis­to­kat­sas­tus (Kos­teus­mit­taus ja sisäil­ma­tut­ki­mus), kevyt stai­laus ennen asun­non valo­ku­vaus­ta tai vaik­ka­pa täy­del­li­nen siivous.

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä käymään.i

Lastenklinikoiden Kummit ry.

Huom! on Las­tenkli­ni­koi­den Kum­mit ry:n viral­li­nen yhteistyökumppani.

Lah­joi­tam­me kuu­kausit­tain, sekä jokai­ses­ta asun­to­kau­pas­ta sopi­van sum­man rahaa hyvää tarkoitukseen.

 Las­tenkli­ni­kan Kum­mit kerää lah­joi­tuk­sia vii­del­le yli­opis­tol­li­sel­le sai­raa­lal­le ja las­ten sai­rauk­sien tut­ki­muk­seen. Samal­la paran­ne­taan myös poti­lai­sen sai­raa­la-ajan viihtyvyyttä.

Lisä­tie­to­ja www.kummit.fi

Lastenklinikoiden Kummit ry.

Huom! on Las­tenkli­ni­koi­den Kum­mit ry:n viral­li­nen yhteistyökumppani.

Lah­joi­tam­me kuu­kausit­tain, sekä jokai­ses­ta asun­to­kau­pas­ta sopi­van sum­man rahaa hyvää tarkoitukseen.

 Las­tenkli­ni­kan Kum­mit kerää lah­joi­tuk­sia vii­del­le yli­opis­tol­li­sel­le sai­raa­lal­le ja las­ten sai­rauk­sien tut­ki­muk­seen. Samal­la paran­ne­taan myös poti­lai­sen sai­raa­la-ajan viihtyvyyttä.

Lisä­tie­to­ja www.kummit.fi

Pyydä minut maksuttomalle arviokäynnille niin saat kirjallisen arvion asuntosi hinnasta, arvion myyntiajasta, sekä vinkkejä miten voit nostaa asuntosi arvoa ja nopeuttaa myyntiä.